Volgende wandeltocht; 
zaterdag 29-06-2024

We hebben 701 gasten en geen leden online

Wandelsportvereniging Willen is Kunnen (wsv WiK) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wsv WiK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, toezending van nieuwsbrieven en incasso van de jaarlijkse / halfjaarlijkse contributie.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van wsv WiK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door wsv WiK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen inschrijven voor een door de WiK georganiseerde wandeltocht.

 • voor het versturen van nieuwsbrieven en de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

 • voor het bijhouden van het aantal gelopen kilometers van WiK-leden.

 • voor het bijhouden van het aantal jaren lidmaatschap van wsv WiK.

 • voor het incasseren van de halfjaarlijkse en/of jaarlijkse contributie.

 • voor deelnemerslijsten van trainingsgroepen .

 • voor leden die via wsv WiK ook lid zijn van de Koninklijke Wandelsport Bond Nederland (KWBN) geldt dat de NAW-gegevens worden gedeeld met deze overkoepelende bond.Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij van onze leden de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en letter(s) voornaam

 • evt. tussenvoegsel

 • achternaam

 • straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

 • e-mailadres

 • telefoonnummer(s), waaronder zo mogelijk een 06-nummer i.v.m. bereikbaarheid tijdens wandeltochten

 • geslacht

 • geboortedatum

 • bankrekeningnummer (IBAN)

 • het eventuele lidmaatschapsnummer van de KWBNVerstrekking aan derden

Naast de KWBN kan ook de ontwerper van de database en het ledenadministratie programma waarmee wij werken inzage hebben in de persoonsgegevens. Deze persoon heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wsv WiK verstrekt, buiten de hiervoor genoemde partijen, nooit gegevens aan derden zonder dat daar toestemming voor zal worden gevraagd aan de betreffende leden. Naast deze toestemming zal in voorkomende situaties ook een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten. In een dergelijke verwerkersovereenkomst worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeit uit een wettelijke verplichting.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Wsv WiK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoons-gegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap geplaatst in het oud-archief en één jaar na het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd vernietigd.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • alle personen die namens Wsv WiK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • we testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Informatie privacyverklaring.