Volgende wandeltocht; 
zaterdag 29-06-2024

We hebben 796 gasten en geen leden online

Wandelsportvereniging Willen is Kunnen (wsv WiK) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wsv WiK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in deze privacyverklaring.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van wsv WiK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens, zoals vermeld op het inschrijfformulier voor deelname aan wandeltochten, worden door wsv WiK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • t.b.v. controle aan het einde van de wandeltocht of iedereen zich afgemeld heeft .

 • voor het bijhouden van het aantal gelopen kilometers. Geldt alleen voor WiK-leden.

 • Voor het verwerken van uw e-mailadres met daarbij alleen uw naam als u aangegeven heeft emails betreffende informatie over wandeltochten te willen ontvangen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij van deelnemers aan onze wandeltochten de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en letter(s) voornaam

 • evt. tussenvoegsel

 • achternaam

 • straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

 • e-mailadres

 • telefoonnummer(s), waaronder zo mogelijk een 06-nummer i.v.m. bereikbaarheid tijdens wandeltochtenVerstrekking aan derden

Wsv WiK verstrekt nooit gegevens aan derden. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens, bij calamiteiten, aan de hulpdiensten.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wsv WiK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Inschrijfformulieren voor een wandeltocht worden na verwerking van de betreffende wandeltocht direct vernietigd.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • alle personen die namens Wsv WiK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • we testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Informatie privacyverklaring.