Afdrukken

Wandelsportvereniging Willen is Kunnen (wsv WiK) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wsv WiK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als bestuur van wsv WiK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door wsv WiK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij van onze leden de volgende persoonsgegevens:Verstrekking aan derden

Naast de KWBN kan ook de ontwerper van de database en het ledenadministratie programma waarmee wij werken inzage hebben in de persoonsgegevens. Deze persoon heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wsv WiK verstrekt, buiten de hiervoor genoemde partijen, nooit gegevens aan derden zonder dat daar toestemming voor zal worden gevraagd aan de betreffende leden. Naast deze toestemming zal in voorkomende situaties ook een verwerkersovereenkomst moeten worden afgesloten. In een dergelijke verwerkersovereenkomst worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop is de verstrekking van persoonsgegevens die voortvloeit uit een wettelijke verplichting.Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Wsv WiK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoons-gegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap geplaatst in het oud-archief en één jaar na het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd vernietigd.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen doorgevoerd:

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Informatie privacyverklaring.