We hebben 132 gasten en geen leden online

Beste kuierders,Láns dizze wei wolle wy eltsenien tank sizze foar alle omtinken tidens myn siik wézen.

It hat my goed dien om sa no en dan wat fan jim te hearren.

De behandelingen binne no efter de réch.

Ik fiel my goed , allinne kuieren sit der net mear yn, mar fytsen foldocht ek goed.

Fierders winskje wy jim in moai sún nij kuierjier ta.


Hertlike groetnis Gé en Wiebe van Dijk.
   
© WSV-WIK.NL alle rechten voorbehouden